Høringssvar

Nedenfor kan du læse vores høringssvar og henvendelser

Høringssvar og henvendelser i 2021

Høringssvar vedr. tilladelse efter Vandløbsloven til projekt på Damhusdæmningen
Indledende høringssvar vedr. lokalplantillæg Hvidkildevej
Budgetprioriteringer til Budget 2022 
Henvendelse vedr. kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark til Kultur- og Fritidsborgmesteren
Henvendelse vedr. kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark til Teknik- og Miljøborgmesteren
Henvendelse vedr. revideret projektforslag vedr. Damhusdæmningen
Henvendelse vedr. udskiftning af kunstgræsbane på Vanløse Stadion
Henvendelse vedr. anlæg af ny kunstgræsbane på Vanløse Stadion
Budgetforslag KF32 - anlæg af lethal ved Vanløse Idrætsanlæg
Tilbagemedling vedr. mulig udvidelse af p-zoner i Vanløse
Henvendelse vedr. Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj / Bilag 1
Høringssvar vedr. Udkast til regulativer for affald 2021 / Bilag 1 / Bilag 2
Høringssvar vedr. Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København
Høringssvar vedr. Projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. projektforslag Damhusdæmningen

Høringssvar og henvendelser i 2020

Høringssvar vedr. Kultur og Fritidsforudvalgets investeringsforslag til budget 2021
Høringssvar vedr. Vanløse svar på evaluering vedr. korte høringer

Høringssvar og henvendelser i 2019

Høringssvar vedr. Kortlægning af musik i Københavns Kommune
Høringssvar vedr. Studieby København
Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan 2019 Pointer fra borgermøde om KP19
Høringssvar vedr. supplerende høring vedr. Damhusengens Skole
Høringssvar vedr. Plan for Københavns Biblioteker 2019-23
Høringssvar vedr. Kultur- og fritidspolitik 2020-23
Høringssvar vedr. Intern høring om Kommuneplan 2019
Henvendelse vedr. bemanding i Vanløsehallerne
Mindretalsudtalelser til henvendelse til Folketinget vedr. Bellahøjmarken
Henvendelse til Folketinget vedr. Bellahøjmarken
Høringssvar vedr. Ny ældrepolitik
Høringssvar vedr. Busbane på Godthåbsvej
Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. Mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse
Høringssvar vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer
Høringssvar vedr. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Høringssvar i 2018

Høringssvar vedr. lokalplanforslag for Damhusengens Skole
Høringssvar vedr. placering af centre for midlertidige døgnophold
Høringssvar vedr. kultur og fritidskompas
Høringssvar vedr. ny integrationspolitik
Høringssvar vedr. øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning
Høringssvar vedr. visuel kunststrategi
Høringssvar vedr. “En rigtig dansk familie”
Høringssvar vedr. kommuneplanstrategi
Høringssvar vedr. tillæg til Spildevandsplan
Høringssvar vedr. intern høring om lokalplanforslag Damhusengens Skole
Høringssvar vedr. lokalplanforslag Hjørnestenen II/Apollovej
Høringssvar vedr. forudgående høring om kommuneplantillæg for Apollovej 24-28
Høringssvar vedr. Bynet 2019. Bilag til høringssvar om Bynet 2019

Høringssvar i 2017

Høringssvar vedr. Rabarbervej 10-12 Nabohøring
Høringssvar vedr. Lønstrupgård supplerende høring
Høringssvar vedr. Overdragelse af KFF-areal til daginstitution
Høringssvar vedr. Trafiksikkerhedsprojekt 2015
Høringssvar vedr. Pleje- og Udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken
Høringssvar vedr. Skybrudsprojektpakke 2019
Høringssvar vedr. Toilet ved legepladsen i Grøndalsparken
Høringssvar vedr. Elna Munchs Plads
Høringssvar vedr. Vanløse Allé 92
Høringssvar vedr. ændring af regulativ for husholdningsaffald
Høringssvar vedr. prioritering af tilgængelighedsruter fremlagt i tilgængelighedsprojektet for Vanløse
Høringssvar vedr. Ændring af vejudlæg  
Høringssvar vedr. Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 
Høringssvar vedr. Rabarbervej 2 og 10-12 
Høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København 

Høringssvar i 2016

Høringssvar vedr. lokalplansforslag for Jernbane Allé 
Høringssvar vedr. Bemandede legepladser 
Høringssvar vedr. Trafiksikkerhedsprojekt 2015
Høringssvar vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer 
Høringssvar vedr. ændring af Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune 
Høringssvar vedr. udkast til skybrudspakke 2018 
Høringssvar vedr. Handleplan for diabetes 2016-2019 
Høringssvar vedr. Lokalplan for Lønstrupgård 
Høringssvar vedr. navneændring af Gandhis Plæne 
Høringssvar til Tillæg 5 til Spildevansplan 2018 
Høringssvar vedr. ‘Orientering om proces for beslutning om vedtagelse af forskrift for støj fra udendørsarrangementer’ 
Høringssvar vedr. høring om nyt bydelsplanskoncept 
Skybrudskonkretiseringer – indspil til budget 2017 
Høringssvar vedr. sammenlægning af skoler 
Høringssvar vedr. parkeringszoner i Vanløse 

Høringssvar i 2015

Høringssvar vedr. lokalplan for Apollovej III 
Høringssvar vedr. nye bevillingsmodeller for fritidsområdet 
Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk 
Høringssvar vedr. Rødovre kommunes lokalplan 124 
Høringssvar vedr. ‘Agenda 21 Bæredygtige sammenhænge 2016-2019
Høringssvar vedr. Den Blaa By (gentagelse af høringssvaret fra 2012)
Høringssvar vedr. trafiksikkerhedsprojektet (det fembenede kryds) 
Høringssvar vedr. Søjlerne i Vanløse 
Høringssvar vedr. Kultur- og fritidspolitik 2016-19 
Høringssvar vedr. Placering evt. af toiletenheder på Vanløse Torv  
Høringssvar vedr. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud
Høringssvar vedr. Kommuneplan 2015 (intern Høring) 
Høringssvar vedr. ny sundhedspolitik 
Høringssvar vedr. ny ældrepolitik 
Høringssvar vedr. ny integrationspolitik 
Høringssvar vedr. reform af fritidstilbud 
Høringssvar vedr. 2-timers parkeringszone i bymidten 
Høringssvar vedr. Cykelstier på Jernbane Allé 

Høringssvar i 2014

Høringssvar på Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik  
Høringssvar på den eksterne høring vedr. Kommuneplanstrategi 2014 
Høringssvar vedr. Gadegallerier i København
Høringssvar vedr. Politisk Sundhedsaftale 2015-18 
Høringssvar på den interne høring vedr. Kommuneplansstrategi 2014
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Strategi 2014-2017 for udvikling af indsatsen for børn og unge med handicap og deres familier 
Høringssvar vedr. faglig udmønting af folkeskolereformen
Høringssvar til konkretisering af skybrudsplan for København vest og Frederiksberg vest 

Høringssvar i 2013

Fremkommelighed i København 
Cykelbaner i Brønshøj
Placering af Spejderhytte i Rødkildeparken
Funktionskrav i udbud på reklamebærende udstyr
Skolernes maksimale kapacitet 
Ændringer til Høringssvar til Helhedsplanen for Harrestrup Å 
Godthåbsvej -udvidet høring 
Høringssvar til Helhedsplanen for Harrestrup Å 
Støjhandleplan 2013-2018
Skybrudsplanerne for vandoplandene Vesterbro/ Ladegårds Å, Frederiksberg, Østerbro og Indre By 
Høringssvar_samlet børne og ungepolitik
Input til strukturarbejdet, styrket decentral forvaltningsorganisering 
Etablering af 7-mands kunstgræsbaner i Ryparken-, Tingbjerg- eller Vanløse Idrætspark 
Nedlæggelse af dækningsgrave i Vanløse 
Placering af erstatningskunstgræsbane udenfor Valby Idrætspark
Lokaludvalgets bemærkninger til lokalplanforslag Katrinedals Skole
Udtalelse vedr Forslag til Lokalplan 124 for Damhus have, Damhuskroen
Lokalplan Godthåbsvej – Intern høring

Høringssvar i 2012

Høringssvar ved intern høring om udarbejdelse af forslag til lokalplan Katrinedal
Affalds og Ressourceplan 
Skybrudsplan
Københavns kommunes Agenda 21 plan 
Vandhandleplanen “Den Blå By” 
Handlingsplan for Grøn Mobilitet 
Nedlæggelse af Hillerødgade Skole 
Revideret strategi for arbejdet med udsatte unge, børn og forældre 

Høringssvar 2011

Hjørnestenen - lokalplan 468
Bynet 2018 – fremkommelighed og ombygning af forplads ved Flintholm / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4 / Bilag 5 / Bilag 6 
Ny organisering af de københavnske Ældreråd 
KP11 – Københavns kommuneplan 
Ny Kultur- og fritidspolitik for København 
Ny lokalplan for Kirkebjerg skole  
Fritidshjemspladser ved Vanløse skole 
Københavns cykelstrategi 
Bynet 2018 – busplan for Flintholm 
Hospitals- og psykiatriplanen 
Plads til Naturen – Strategi for biologisk mangfoldighed 
Klimatilpasningsplan / Bilag 1 / Bilag 2 
Fodgængerstrategi 
Ny frivillighedspolitik i Københavns Kommune 
Længe Leve København - Sundhedspolitik

Høringssvar 2010

Støjhandlingsplan for København (november)
Kommuneplanstrategi 2010 
Støjhandlingsplan for København (oktober)
Ny integrationspolitik for København
Budgetforslag 
Evaluering af Lokaludvalgene 
Klyngeledelsebilag 
Sikker By 
Midlertidige døgnpladser 
Tidsbegrænset parkering på Jernbane Allé 
Videreudvikling af dagtilbud 
Vanløse Idrætspark, placering af hegn 

Høringssvar i 2009

Lommepark 
Cylekstier på Jernbane Allé 
Københavns Kommunes kulturstrategi 
Apollovej II 
Tung Trafik
LAR metodebog 
Lukningen af Hyltebjerggaard 
Helhedsplaner 
Klimaplan 
Bydelsplan 
Navngivning af Pladser i Vanløse 
Metropol for mennesker 

Høringssvar i 2008

Budgetforslag 
Cityring 
Forbudszone 
Lommeparker 
Renovering af legepladser 
Københavns Kommunes Affaldsplan 2012 
Genbrugsstation ved Bispeengbuen/Borups Alle 
Ændring af skoledistrikter 
Vanløse Bymidte – Apollovej II 
Miljøzonen 
Arbejdsplan til Bydelsplanlægning 
Agenda – 21 plan 
Valg til ældreråd 
Københavns Kommunes Helhedsplan 
Grøndalsvænge Allé 
Københavns Kommunes Spildevandsplan 

Høringssvar i 2007

Strategier til kommuneplan & bydelsplanlægning
Rullehockeybanen 
Ændring af skoledistrikter 
Strukturtilpasning på skole- og institutionsområdet 
Skolevejsprojekt 2007 
Tidsrækkefølge for tillæg til Københavns Kommuneplan 
Det lokale miljøarbejde 
Miljøzone i København 
Idrætspolitiske initiativer
Lokalplansforslag vedr. Skjulhøj Allé 
Forsøg med kontingentfritagelse i ungdomsklubber 

Høringssvar i 2006

Høringssvar Grøndalsvænge